Close
Passeig Moll, 78 · Ciutadella
(+34) 609 611 958
Condicions

CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER

1. L’embarcació només podrà ser arrendada per la persona designada en el contracte, que en tot cas haurà de posseir la corresponent titulació en vigor.

2. Està prohibit sobrepassar el nombre de places màxim permès segons el model de l’embarcació llogada.

3. La velocitat màxima establerta per la Comandància de Marina a un port o a menys de 200m de la costa és de 3 nusos. Es prohibeix sobrepassar el límit establert, a l’igual que la pràctica d’esquí aquàtic o l’arrossegament de qualsevol element flotant.

4. Queda prohibit sobrepassar la distància d’una milla des de la costa.

5. Cal respectar la zona dels banyistes, fondejant sempre fora de les boies d’abalisament de les platges i mantenir una distància de seguretat de les boies i embarcacions amb bandera de submarinistes.

6. L’arrendatari assumeix tota responsabilitat per multa, sanció, perjudici o dany causat o derivat de la infracció d’alguna clàusula d’aquest contracte i / o per qualsevol de les infraccions de les lleis espanyoles i internacionals vigents i, en concret, contra les lleis pesqueres, de pesca submarina, de recerca de restes arqueològiques o de normes de la marina comeses durant la vigència de l’contracte.

7. L’embarcació serà lliurada i retornada al port base, el Port de Ciutadella de Menorca. El lliurament s’efectuarà a partir de les 10: 00h i la devolució a les 18: 00h, tret que s’estableixi d’una altra manera en el contracte particular.

8. L’embarcació serà retornada, amb tot el seu equipament i en les mateixes condicions en què es va lliurar, en la data i hora estipulades en el contracte. En cas de retard de la devolució o en lloc diferent a l’estipulat, l’empresa no tornarà la fiança fins que l’arrendatari pagui totes les despeses necessàries per al desplaçament fins al port base, a més dels dies, si no hores emprats en el susdit .

9. L’embarcació està obligada a pernoctar sempre en el seu port base, o, si s’escau, en un amarratge homologat, sempre havent-ho comunicat amb antelació a l’empresa i que aquesta hagi donat la seva conformitat. En cas de conformitat l’arrendatari es farà càrrec de totes les despeses i es responsabilitzarà de qualsevol sinistre en la seva totalitat, així com de les pèrdues a les que condicioni a l’empresa arrendadora.

10. Queda prohibida la pràctica d’esquí aquàtic o l’arrossegament de qualsevol element flotant o equivalent.

11. L’ús indegut de l’embarcació donarà dret a qualsevol persona autoritzada per l’empresa a la retenció de la mateixa sense dret a la devolució de l’import de l’lloguer a l’arrendatari.

12. El preu de l’lloguer no inclou el combustible; l’embarcació serà lliurada amb el dipòsit ple i s’haurà de tornar en les mateixes condicions. Com a regla general serà el llogater qui haurà repostar. Si no es retornen els tancs de combustible plens, l’empresa retindrà la fiança fins que sigui abonada la quantitat de combustible consumit i el servei de la mateixa.

13. Les tarifes inclouen una assegurança a tot risc amb franquícia. Aquesta franquícia serà diferent segons el model d’embarcació, i en tot cas s’ha d’assenyalar la seva quantitat en el contracte en particular.

14. Les hèlixs, el tendal solar, els matalassos i les punxades al pneumàtic queden completament exclosos de l’assegurança de l’embarcació, fent-se responsable de l’estat dels mateixos l’arrendatari durant el període de l’contracte.

15. L’assegurança no es responsabilitza de qualsevol dany produït a l’embarcació o material d’aquesta per negligència, mal ús o per falta de cura durant la vigència de l’contracte, de manera que les despeses i perjudicis si els hagués serien a càrrec de l’arrendatari.

16. L’arrendatari efectuar un dipòsit en targeta de crèdit abans de l’inici de l’lloguer, com a garantia de l’acompliment de l’les clàusules generals i de compliment de l’contracte. Aquest dipòsit es retornarà a la finalització de l’contracte un cop fetes les comprovacions pertinents.

17. L’empresa no assumeix cap responsabilitat per danys o pèrdues en qualsevol dels béns deixats, guardats o que l’arrendatari o una altra persona oblidi, guardi o transport a l’embarcació, durant o després de finalitzat el lloguer. L’arrendatari assumeix el risc d’aquestes pèrdues i eximeix l’empresa de tota reclamació dels mateixos i es compromet a mantenir-la lliure i indemne de qualsevol reclamació que es produeixi per aquesta causa, per demora o retard com a conseqüència d’avaria de l’embarcació, i fins i tot el possible canvi de l’estat de la mar produït per causes meteorològiques imprevistes una vegada que l’embarcació s’ha fet a la mar.
En cas que l’embarcació no pugui tornar a port pels seus propis mitjans i necessiti assistència per causes d’avaria mecànica, el client només podrà reclamar, segons cada cas, fins a un màxim de 50% de l’import abonat. Si el cas anterior es deu a causes meteorològiques o altre motiu aliè a l’empresa, aquesta no es responsabilitzarà de devolució de cap quantitat.

18. L’empresa lloga les seves embarcacions d’acord amb les tarifes vigents (IVA inclòs en el preu).
Només s’acceptaran les reserves si van acompanyades de el 50% de l’import total de l’lloguer, si l’arrendatari ha emplenat i signat el document de reserva i si ha acreditat la seva titulació. Els pagaments s’efectuaran a la bestreta, mitjançant transferència, efectiu o targeta de crèdit. En el cas concret de les transferències i ingressos bancaris l’empresa no es farà càrrec de possibles comissions o càrrecs similars per tal operació.

19. La resta de l’import s’abonarà abans de la sortida de l’embarcació, en el moment que es formalitzi el contracte.

En cas de possibles anul·lacions per causes personals de l’arrendatari, l’empresa cobrarà:
1. El 10% de l’total de l’lloguer si l’anul·lació s’efectua fins a 30 dies abans de salpar.
2. El 25% de l’total de l’lloguer si l’anul·lació s’efectua entre 30 i 15 dies abans de salpar.
3. El 50% de l’total de l’lloguer si l’anul·lació s’efectua menys de 15 dies abans de salpar.
4. El 100% de l’total de l’lloguer si l’anul·lació s’efectua el dia anterior o el mateix dia de salpar.
En cas de mal estat de la mar o previsió de mal temps, l’empresa recomanarà que no es realitzi el lloguer, ja que podria ser perillós per a la integritat de les persones i es procedirà a la devolució de l’import de la reserva si no s’ha ajornat el lloguer per a un altre dia disponible.

No es penalitzarà cap cancel·lació deguda a l’Covid-19, retornant el total de l’import ingressat com a confirmació de la reserva

20. Les condicions generals de lloguer de l’empresa MENORCABOATS SLU es podran veure alterades per la Normativa COVID-19, d’aplicació en el període de lloguer, prevalent estàs sobre qualssevol altres, exonerant a l’empresa arrendatària de cap responsabilitat per modificació d’aquestes condicions ( nº de places, horaris, seguretat o qualsevol altra).

Els preus de lloguer són per model d’embarcació, no estant subjectes a altres elements que puguin veure alterats per la situació extraordinària de l’COVID-19

21. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de MENORCABOATS SL amb CIF B07924004 i domicili social situat en CL. LEPANTO, 10 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS), amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats de l’contracte subscrit entre ambdues parts per al lloguer de l’embarcació. En compliment amb la normativa vigent, MENORCABOATS SL informa que les dades seran conservades durant un termini legalment establert.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació de servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte.
Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de MENORCABOATS SL, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o a el telèfon 902.877.192.
MENORCABOATS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MENORCABOATS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic lalyllufriu@gmail.com.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

En darrer lloc, MENORCABOATS SL informa que amb la signatura d’aquest document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

22. Aquest acord es regeix sota les lleis espanyoles i en cas de litigi s’acudirà als tribunals de Menorca per la seva arbitri.

Els preguem que compleixin el que estableix i gaudeixin de l’embarcació